luni, 20 aprilie 2015

Tema 2.1.8. - Etapele realizarii unui plan didactic de succes + proiect didactic

Proiectarea didactică este o acţiune continuă, permanentă, care precede demersurile instructiv-educative, indiferent de dimensiunea, complexitatea sau durata acestora.
Etapele principale ale activităţii de proiectare a activităţilor didactice sunt:
 1. încadrarea lecţiei sau a activităţii didactice în sistemul de lecţii sau în planul tematic
 2. stabilirea obiectivelor operaţionale
 3. prelucrarea şi structurarea conţinutului  ştiinţific
 4. elaborarea strategiei didactice
 5. stabilirea structurii procesuale a lecţiei/activităţii didactice
 6. cunoasterea şi evaluarea randamentului şcolar: a.  stabilirea modalităţilor de control şi evaluare folosite de profesor;  b.  stabilirea modalităţilor de autocontrol şi autoevaluare folosite de elevi
Proiectarea unei activităti didactice, care înseamna, cel mai adesea, proiectarea lecţiei, iar
proiectarea lecţiei presupune un demers anticipativ, pe baza unui algoritm procedural ce corelează urmatoarele patru întrebari:  Ce voi face? Cu ce voi face ? Cum voi face ? Cum voi şti dacă am realizat ceea ce mi-am propus ?
Aceste patru întrebări sunt expresia celor patru etape fundamentale în proiectarea lecţiei: Etapa I: Identificarea obiectivelor lecţiei ; Etapa a II-a: Analiza resurselor; Etapa a III-a: Elaborarea strategiilor didactice optime; Etapa a IV-a: Elaborarea instrumentelor de evaluare.
O lecţie este metodic organizată cȃnd toate activităţile desfăşurate constituie un tot unitar, servesc atingerea scopului urmărit.


PLAN DE LECȚIE

CLASA: I
DISCIPLINA: Matematică și științele naturii
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Matematică şi explorarea mediului
TITLUL LECȚIEI: Figuri geometrice / Universul
TIPUL LECȚIEI: Lecţie de fixare şi sistematizare a cunoştinţelor
SCOPUL LECȚIEI: Asigurarea retenţiei şi transferului cunoştinţelor de optică, dezvoltând concomitent interesul pentru explorarea resurselor web. Sub aspect educativ, se va insista transdisciplinar pe componenta estetică.


Google Apps folosite

Docs

Google Search

Spreadsheet
YouTube
Presentation

Blogger

Forms

Calendar

Drive

Maps

GMail

Hangouts

Sites
Altele: Drawings


COMPETENŢE GENERALE
 1. Utilizarea numerelor în calcule elementare;
 2. Evidenţierea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în spaţiul înconjurător;
 3. Identificarea unor fenomene/relaţii/ regularităţi/structuri din mediul apropiat;
 4. Generarea unor explicaţii simple prin folosirea unor elemente de logică;
 5. Rezolvarea de probleme pornind de la sortarea şi reprezentarea unor date;
 6. Utilizarea unor etaloane convenţionale pentru măsurări şi estimări.


COMPETENȚE SPECIFICE
  1. Scrierea, citirea şi formarea numerelor până la 100;
  2. Compararea numerelor în concentrul 0-100;
  3. Ordonarea numerelor în concentrul 0 -100, folosind poziţionarea pe axa numerelor, estimări, aproximări;
  4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-100, recurgând frecvent la numărare;
  5. Efectuarea de adunări repetate/ scăderi repetate prin numărare şi reprezentări obiectuale în concentrul 0-100;
  6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (termen, sumă, total, diferenţă, <, >, =, +. -) în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme;
  7. Orientarea şi mişcarea în spaţiu în raport cu repere/direcţii date folosind sintagme de tipul: în, pe, deasupra, dedesubt, lângă, în faţă, în spate, stânga, dreapta, orizontal, vertical, oblic, interior, exterior;
  8. Recunoaşterea unor figuri şi corpuri geometrice în mediul apropiat şi în reprezentări plane accesibile (incluzând desene, reproduceri de artă, reprezentări schematice);
  9. rezolvarea de probleme prin observarea unor regularităţi din mediul apropiat;
  10. Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relaţie cu mediul natural;
  11. Formularea rezultatelor unor observaţii, folosind câţiva termeni ştiinţifici, reprezentări prin desene şi operatorii logici „şi”, „sau”, „nu”.
  12. Identificarea unor consecinţe ale unor acţiuni, fenomene, procese simple;
  13. Sortarea şi clasificarea unor date din mediul apropiat pe baza a două criterii;
  14. Rezolvarea de probleme simple în care intervin operaţii de adunare sau scădere în concentrul 0-100, cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări schematice;
  15. Utilizarea unor măsuri neconvenţionale pentru determinarea şi compararea capacităţilor şi a lungimilor;
  16. Utilizarea unor unităţi de măsură pentru determinarea şi compararea duratelor unor activităţi cotidiene;
  17. Realizarea unor schimburi echivalente valoric folosind reprezentări convenţionale standard şi nonstandard în probleme-joc simple de tip venituri-cheltuieli, cu numere din concentrul 0-100;
  18. Identificarea unităţilor de măsură uzuale pentru lungime, capacitate (centimetrul, litrul) şi a unor instrumente adecvate;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE
 1. Dezvoltarea capacităţilor de observare, explorare şi înţelegere a realităţii din mediul înconjurător;
 2. Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea în comunicare a unor termeni specifici, pentru a descrie fenomene observate în mediul înconjurător;
 3. Formarea unei atitudini pozitive faţă de mediul înconjurător, prin stimularea interesului faţă de păstrarea unui mediu echilibrat şi exersarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a acestuia;
OBIECTIVE SPECIFICE
 1. Să descrie caracteristici ale mediului social şi cultural;
 2. Să identifice caracteristici ale corpurilor din mediul fizic;
 3. Să enumere caracteristici specifice ale unor vieţuitoare din mediul apropiat;
 4. Să observe şi să denumească fenomene din mediul înconjurător;
 5. Să indice unele fenomene din mediul înconjurător;
 6. Să utilizeze un limbaj specific ştiinţelor naturii în descrierea unor vieţuitoare, fenomene din mediul înconjurător;
 7. Să formuleze întrebări în legătură cu fenomenele observate;
 8. Să utilizeze simboluri şi informaţii referitoare la fenomene observate în mediul înconjurător;
 9. Să identifice căi prin care poate contribui la menţinerea unei vieţi sănătoase a plantelor şi a animalelor;
 10. Să participe la acţiuni de îngrijire şi protejare a vieţuitoarelor;
STRATEGII DIDACTICE
 • Audierea;
 • Observația;
 • Conversația;
 • Comunicarea;
 • Explicația;
 • Demonstrația;
 • Jocul didactic;
 • Munca în echipă;
 • Exercițiul;
 • Munca independentă;

RESURSE
 1. Resurse materiale: manual, tablă electronică interactivă, imagini suport (Micul print, Universul, Planete, corpuri geometrice), fragment audio din „Micul prinţ” de Antoine De Saint Exupery, planşă model, forme geometrice cartonate colorate, planşe de lucru pe echipe, carusel cu forme geometrice, fişe de lucru, recompense “happy-face”, fişă cu temă, Google Presentations pregătit de profesor de acasă, despre fiecare formă geometrică
 2. Resurse spațiale: sală de clasă
 3. Resurse temporale: 50 minuteREGULI DE JOC :  

Joc didactic:
Introducere: Micul Prinț dorește să se întoarcă pe planeta sa, dar are nevoie de o nouă rachetă deoarece racheta lui s-a defectat.
Obiectiv: Elevii îl vor ajuta pe Micul Prinț să se întoarcă pe planeta sa construindu-i o nouă rachetă din piese geometrice (cu ajutorul Google Drawings).
Regulile jocului:
1.Clasa este grupată în 4 echipe.
2.Fiecărei echipe i se atribuie o culoare și un set complet de forme geometrice din care se construiește racheta, set de culoarea echipei respective.
3.Piesele geometrice din set vor putea fi câștigate de echipe, numai dacă răspund corect la exercițiul afișat în Google Presentation. La aflarea rezultatului corect, elevul ales este aplaudat și primește piesa geometrică pe care o va atașa pe planşa echipei lui.
4.La finalul exercițiilor, dacă echipele au răspuns corect la toate întrebările, acestea vor putea asambla, cu figurile geometrice câștigate, racheta.
5.Echipele care au reușit să asambleze racheta sunt echipele câștigătoare care vor primi câte un pachet cu forme geometrice.
6.În cazul în care nicio echipă nu a reușit să asambleze racheta pentru că nu au setul de forme geometrice complet, atunci vor conclucra astfel încât, punând piese la comun, să realizeze racheta împreună.

ELEMENTE DE JOC : surpriza, aplauzele, competiţia, recompensa.

SCENARIUL DIDACTIC
Secvențele didactice
Activitatea profesorului
Activitatea elevului
Timp
 1. Moment  organizatoric2. Captarea atenţiei și orientarea atenției


3. Enunţarea temei și a obiectivelor
4.Reactualiza-rea cunoştinţelor
5.Dirijarea învăţării


6. Obţinerea performanţei
7. Retenția și transferul


8. Evaluarea cunoştinţelor
9. Încheierea lecției
Se creează condiţii propice desfăşurării lecţiei (organizarea colectivului şi prezentarea învăţătorului).Se audiază  cu ajutorul Youtube un fragment din povestea „Micul prinţ” de Antoine De Saint Exupery. Se discută pe baza fragmentului audiat despre personaj și despre drumul lui prin Univers. Vom urmări drumul Micului prinţ printre planete până ajunge pe Pământ.

Pe baza imaginilor cu Universul şi planetele, se reamintesc cunoştinţele legate de elemente componente ale Universului : planete, soare, stele, meteorit. Se face legătura cu zborul oamenilor prin univers cu ajutorul rachetelor şi a navelor spaţiale.

Pornind de la planete, conversaţia este îndreptată spre forma prin care sunt reprezentate acestea.


       

Elevii sunt informați despre subiectul lecției pe care o vor desfășura : Micul Prinț prin lumea formelor geometrice şi Univers.
Micul Prinţ doreşte să se întoarcă „acasă”, iar elevii  îl vor ajuta să se descurce în drumul lui printre formele geometrice, iar la sfârşitul orei îi vor confecţiona o rachetă cu care să meargă pe planeta lui.Pornind de la forma planetelor amintită mai devreme, învăţătoarea împreună cu elevii vor reaminti câteva dintre formele geometrice învăţate.Discută, cu ajutorul Google Presentations pregătit de profesor de acasă, pe rând despre fiecare formă geometrică învăţată, evidenţiind  denumirea acesteia şi câteva caracteristici:
 • Pătrat : 4 laturi egale
 • Triunghi : 3 laturi
 • Dreptunghi : 4 laturi, egale 2 câte 2
 • Cerc : o linie curbă închisă
Învăţătoarea va afişa o imagine cu corpuri geometrice şi împreună cu elevii vor repartiza fiecare corp geometric formei geometrice căreia îi corespunde:
 • Pătrat – Cub
 • Triunghi – Piramidă
 • Dreptunghi – Cilindru
 • Cerc – Sferă
După reîmprospătarea cunoştinţelor, se trece la joc.


Joc didactic:
Introducere: Micul Prinț dorește să se întoarcă pe planeta sa, dar are nevoie de o nouă rachetă deoarece racheta lui s-a defectat.
Obiectiv: Elevii îl vor ajuta pe Micul Prinț să se întoarcă pe planeta sa construindu-i o nouă rachetă din piese geometrice (cu ajutorul Google Drawings)
Regulile jocului:
1.Clasa este grupată în 4 echipe.
2.Fiecărei echipe i se atribuie o culoare și un set complet de forme geometrice din care se construiește racheta, set de culoarea echipei respective.
3.Piesele geometrice din set vor putea fi câștigate de echipe, numai dacă răspund corect la exercițiul afișat în Google Presentation. La aflarea rezultatului corect, elevul ales este aplaudat și primește piesa geometrică pe care o va atașa pe planşa echipei lui.
4.La finalul exercițiilor, dacă echipele au răspuns corect la toate întrebările, acestea vor putea asambla, cu figurile geometrice câștigate, racheta.
5.Echipele care au reușit să asambleze racheta sunt echipele câștigătoare care vor primi câte un pachet cu forme geometrice.
6.În cazul în care nicio echipă nu a reușit să asambleze racheta pentru că nu au setul de forme geometrice complet, atunci vor conlucra astfel încât, punând piese la comun, să realizeze racheta împreună.

Fişa de lucru (Google Docs) : Învăţătoarea oferă elevilor o fişă de lucru. Elevii au ca sarcini : să identifice formele geometrice şi să scrie în tabel cifra  corespunzătoare numărului de forme geometrice pe categorii, să identifice corectitudinea enunţurilor referitoare la formele geometrice prin Adevărat (A) sau Fals (F) prin şi să unească într-un spaţiu dat punctele indicate pentru a obţine o formă geometrică.După terminarea fişei de lucru, se va face evaluarea fiecărei sarcini. Cei care au greşit îşi vor corecta cu roşu greşelile.


    
Pentru participarea tuturor elevilor la drumul Micului Prinţ printre formele geometrice şi Univers, toţi elevii primesc câte o recompensă.

Se împarte fiecărui elev o fişă cu tema de lucru pentru acasă.
Elevii se pregătesc pentru activitatea didactică.Elevii sunt atenți la fragmentul prezentat pe Youtube și sunt activi în conversația ulterioară cu profesorul.


Elevii se pregătesc pentru exercițiul în echipă.

Elevii își reamintesc formele geometrice învățate
Elevii se implică active în discuția despre formele geometrice


Elevii vor lucra în echipă și se vor ajuta pentru a răspunde corect și pentru a putea realiza racheta pentru Micul Prinț.
În cazul în care nu au reușit sa completeze întregul set de figure geometrice aceștia vor colabora cu celelalte echipe.


Elevii rezolvă fișa de lucru din Google Docs.

Elevii corectează eventualele greșeli
Elevii își notează tema pentru acasă.
2 min
5 min

3 min


5 min

5 min
15 min

10 min


4 min

1 min

BIBLIOGRAFIE
Curriculum Naţional, Programe şcolare pentru învăţământul primar, 1998
Costică Lupu, (1998), Metodica predării matematicii, Ed. Paralela 45, Bucureşti
Cucoş Constantin, Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, Editura Polirom, Iaşi, 1983
http://danakhabar.com/files/fa/news/1392/4/29/22644_643.jpg

ANEXE :
ANEXA 1 – Imagini support


zadivljujuce-planete-otkrivene-2013-godini-slika-3402112411Micul-print

corpuri-geometrice-colorate~3306764planete


ANEXA 2 – Model rachetă


Model racheta
   
ANEXA 3 – Exerciţiile de la jocul didactic

20+15 =…           
36-16 =…               
23+12 =…       
40-20 =…           
Află suma numerelor:           
20 şi 27    20 + 27 = …
Află diferenţa numerelor :       
28 şi 15    28 – 15 = …
Află numărul cu 6 mai mare ca 52   
52 + 6 = …

ANEXA 4:


Fisa de lucru


ANEXA 5:


Tema pentru acasa